บาคาร่าออนไลน์ ประยุทธ์ประกาศ เตรียมใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 26 มีนาคม นี้

บาคาร่าออนไลน์ ประยุทธ์ประกาศ เตรียมใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 26 มีนาคม นี้

เมื่อเวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บาคาร่าออนไลน์ ได้แถลงเกี่ยวกับมาตรการสกัดไวรัสโควิด-19 ตอนหนึ่งว่า จะประกาศใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 มาบังคับใช้มะรืนนี้ (26 มีนาคม 2563) ยกระดับศูนย์โควิด เป็นศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด กฎหมายทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่นายกรัฐมนตรี จะมีการประชุมทุกเช้าเวา 09.00 น.

เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สำคัญสุดคือการจัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ และข้อกำหนด 

ซึ่งสามารถออกได้ตลอดเวลา มะรืนนี้จะเป็นมาตรการลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอความร่วมมือ บังคับบ้าง เป็นความจำเป็นของสุขภาพประชาชนโดยรวม ให้ความสำคัญกับการกักตัว หามาตรการพื้นที่กักตัวขนาดใหญ่ โรงพยาบาลสนาม ส่วนเวชภัณฑ์มีช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มเติม แต่ยังไม่เพียงพอ

ขอให้ทุกคนอย่างตื่นตระหนก ฟังข่าว 2 ช่องทางจากรัฐบาล 1.สื่อโซเชียลซึ่งจะแถลงทั้งวัน 2. สอฉ โฆษก จะกล่าวสรุป

ทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว

อย่างไรก็ดี ที่หลายฝ่ายและหลายสื่อจับตามองในมาตราของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 ที่ระบุว่า

มาตรา 9 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด

(1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

(2) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

(3) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

(5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ

(6) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

รศ.ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 90 ปี

แฟนเพจ Thairoyalfamily รายงาน วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลาเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ (เดิม หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์) สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริชันษา 90 ปี

“ท่านหญิงประภาพันธุ์ มีอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติที่ หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2472 เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช องค์ต้นราชสกุล “ภาณุพันธุ์” และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อเสกสมรสกับ พลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2504

??? หม่อมฉันขอถวายอาลัยแด่ท่านหญิง และขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของราชสกุลภาณุพันธุ์ และครอบครัวกรโกสียกาจ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ???”

นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งการการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบบน้ำในพื้นที่ชุมชนใน จ.นราธิวาส  และการยกระดับการบริการสาธารณสุข  พัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนยกระดับ อสม. รวมทั้งจัดทำแผนเพิ่มกรอบอัตรากำลังของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมนี้ เป็นการหารือระหว่างรัฐกับเอกชน ขอให้ทุกคนต้องช่วยกัน เพราะรัฐบาลต้องการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรม โดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยเพราะเงินทุกบาทของรัฐบาลมาจากภาษีของประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน ต้องมีการบูรณาการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนปิดการประชุม นายกรัฐมนตรียังกล่าวอวยพรคณะรัฐบาลและผู้แทนภาคประชาชน ในโอกาสตรุษจีน “ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ด้วย บาคาร่าออนไลน์